Organizacija drugog kolokvijuma i ispita iz Sociologije

Organizacija drugog kolokvijuma i ispita iz Sociologije

Drage koleginice i kolege, 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju drugi kolokvijum iz Sociologije biće održan u januarskom ispitnom roku u terminu predviđenom za ispit.

Studenti koji su izašli na prvi kolokvijum imaju pravo da polažu drugi kolokvijum samo u januarskom ispitnom roku.

Studenti koji nisu izašli na prvi kolokvijum i oni koji nisu zadovoljni brojem bodova ostvarenom na prvom kolokvijumu polažu celokupno gradivo na ispitu.

Drugi kolokvijum i ispit biće u formi testa, iste strukture kao i prvi kolokvijum sa razlikama u broju pitanja.

Student na drugom kolokvijumu može ostvariti maksimalno 40 bodova.

Student na ispitu može ostvariti maksimalno 80 bodova.

Konačna ocena formira se na osnovu zbira bodova koje je student ostvario na prvom i drugom kolokvijumu (ili ispitu), aktivnosti na predavanjima (do 5 bodova) i projektnom zadatku (do15 bodova). Zbirni broj bodova mora biti preko 50,1 kako bi student ostvario prolaznu ocenu na predmetu.

NAPOMENA:

Termin polaganja ispita iz Sociologije će biti naknadno objavljen u rasporedu, na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Na zvaničnom kanalu predmeta na platformi Teams biće objavljena forma u okviru koje će se studenti izjašnjavati da li polažu drugi kolokvijum ili ispit, odnosno celokupno gradivo.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati saradnicu na predmetu, Ivonu Živković: ivona.zivkovic@fon.bg.ac.rs

Želimo vam puno uspeha u predstojećim ispitnim rokovima.

Srdačno,

prof. dr Slobodan Miladinović i Ivona Živković

Leave a Reply