Naziv predmeta: Socijalni menadžment

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija

Nivo studija

Master akademske studije

Nastavnici

Slobodan Miladinović

Saradnici

Cilj predmeta

Student treba da stekne odgovarajuća znanja o vezi ljudskih resursa i tranzicije te da ta znanja može da primeni u svojoj svakodnevnoj praksi te da preuzima odgovarajuće akcije na saniranju mogućih problema koji slede iz konkretne situacije na terenu.

Ishod učenja

Ovladavanje predmetnom materijom i postizanje sposobnosti aktivnog prepoznavanja i rešavanja konkretnih problema sa kojima se profesionalni menadžer susreće u praksi.

Tematske celine

 • Socijalna izolacija
 • Socijalna marginalizacija
 • Socijalna isključenost
 • Globalizacija i siromaštvo
 • Marginalne društvene grupe
 • Socijalne manjine, zaštita manjina i manjinska prava
 • Društvena odgovornost i socijalna inkluzija
 • Teorija socijalnog kapitala, „Tamna strana“ socijalnog kapitala
 • Rad i radni konflikti
 • Sindikalizam
 • Štrajkovi
 • Participacija i saodlučivanje
 • Kolektivno pregovaranje
 • Rad i socijalna zaštita: Rad i organizovani rad
 • Zaposlenost i nezaposlenost
 • Penzijsko-invalidska i socijalna zaštita
 • Zaštita na radu

Literatura

Miladinović, S.: Osnovi sociologije organizacije, FON, Beograd, 2013.
Miladinović, S. (2005): „Problem tumačenja rezultata istraživanja društvene (strukture i) pokretljivosti: ideja socijalnog i kulturnog kapitala”, u: Zbornik radova sa naučnog skupa „Pjer Burdije – sociolog u službi čovečanstva“, Beogra
Miladinović, S: „Tamna strana socijalnog Kapitala“, Nova srpska politička miso br. 4-4/2011.
Babović, M. (2010): „Izazovi nove socijalne politike“, SeConS – grupa za razvojnu inicijativu, Beograd.

Način polaganja

Usmeni ispit

Način ocenjivanja

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu

dr Slobodan Miladinović
Email: slobodan.miladinovic@fon.bg.ac.rs
Termin konsultacija: sreda od 15 – 17 časova
Kabinet: 215