Nastavnici i saradnici

Dr Slobodan Miladinović, redovni profesor

Obrazovanje: 
Diploma: 1983. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Sociološki aspekti fenomena oarticipacije u razvijenim kapitalističkim zemljama
Magistratura: 1993. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Istraživanje vertikalne pokretljivosti u jugoslovenskom društvu
Doktorat: 1999. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Socijalna reprodukcija i društvena svest vladajućih elita u Srbiji i Hrvatskoj pred raspad SFRJ

Radno iskustvo:
1985-1989, Institut za sociologiju i psihologiju rada – Ergonomija, Niš
Odgovorni stručni saradnik u Odeljenju statistike,
Rukovodilac statističke službe,

1989 – Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu:
1989, Asistent pripravnik, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
1993. Asistent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
1999. Docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
2004. Vanredni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
2009. Redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
2018 – Šef katedre za menadžment ljudskih resursa

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:
Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije – JUNIR
Srpsko sociološko društvo – SSD
2020 – Predsednik Srpskog sociološkog društva
Udruženje tehnologija i društvo

Član uredništva časopisa:
2010 – 2019. Sociološki pregled
2008 – Nova srpska politička misao

Dr Ivana Kovačević, vanredni profesor

Ivana Kovačević je vanredni profesor na Katedri za menadžment ljudskih resursa Fakulteta organizacionih nauka. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Više od petnaest godina se bavi organizacionom psihologijom, psihološkim aspektima upravljanja ljudskim resursima i kognitivnom ergonomijom. Autor je ili koautor više istraživačkih radova i učesnik naučno-stručnih konferencija u oblasti. Često je angažovana kao predavač, istraživač ili konsultant. Član je Društva psihologa Srbije i Komisije za standarde i srodne dokumente za Menadžment koji se odnosi na ljudske resurse (ISO). Dobitnik je Plakete Društva informatičara Srbije za objavljeni naučni rad iz oblasti informatike za monografiju: Kovačević, I. (2016). Psihološki činioci uspešne poslovne primene računara. Zadužbina Andrejević i Društvenog priznanja za doprinos radu Društva psihologa Srbije „Ljuba Stojić“. 

Odabrani radovi:

Vujošević, D., Kovačević, I., Vujošević-Janičić, M. (2019). The learnability of the dimensional view of data and what to do with it. Aslib Journal of Information Management, 71(1), 38-53

Kovačević, I., Anđelković Labrović, J. (2018). Work motivation among millennial employees with different life goals: Case of Serbian companies. REBRAE, 1(11), 3-18

Gligorić, N., Uzelac, A., Krčo, S., Kovačević, I., Nikodijević, A. (2015). Smart classroom System for detecting level of interest a lecture creates in a classroom. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 7(2), 271-284 (impact factor SCI: 1.298) ISSN 1876-1364

Učešće na projektima:

Naučno-istraživački projekti

Multimodalna biometrija u upravljanju identitetom (TR-32013), finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije  

Komercijalni projekti

  • Implementacija HR procedura u organizaciju NGO sektora (Srpski menadžment centar, Beograd)
  • Selekcija kandidata za obuku prekvalifikacije u IT sektor (Kancelarija za IT e-upravu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, UNDP, FON, Breza Software Inženjering doo)
  • Standardizacija psiholoških testova: MLQ i AMI, Sinapsa edicije, Beograd
  • RISE program motivacije zaposlenih u FCA, Kragujevac 

Dr Tatjana Ivanović, vanredni profesor

Tatjana Ivanović je docent za užu naučnu oblast Menadžment ljudskih resursa. Na Fakultetu organizacionih nauka zaposlena je od 2007.godine. Završila je master studije na Bocconi Univerzitetu u Milanu, u Italiji, a doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka 2014. godine. Angažovana je na predmetima:

  • Menadžment ljudskih resursa (na osnovnim studijama)
  • Menadžment ljudskih resursa – odabrana poglavlja, Međunarodni menadžment ljudskih resursa, kao i International Human Resource Management (na master studijama)
  • Menadžment ljudskih resursa i Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu (na specijalističkim akademskim studijama)
  • Menadžment ljudskih resursa (na doktorskim studijama)

Dr Jelena Anđelković, docent

Jelena Anđelković je osnovne, master i doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Terminologija menadžmenta – u prilog razvoju terminološke jezičke politike i planiranja odbranila je 2018. godine. Na Fakultetu organizacionih nauka zaposlena je od 2009. godine, prvo u zvanju saradnika nastavi, zatim asistenta i docenta. Ima bogato iskustvo u nastavi opšteg i engleskog jezika za posebne namene na svim uzrastima i nivoima znanja. Njene oblasti naučnog i stručnog interesovanja su jezička terminološka politika i planiranje, menadžment terminologije, sociolingvistika, korpusna i primenjena lingvistika, nastava jezika za posebne i akademske namene. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova, učestvovala u brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, pohađala stručne seminare i kao mentor ili član komisije učestvovala u pripremi i odbrani više diplomskih i master radova. Bila je član Tehničkog (2018) i Organizacionog odbora međunarodne konferencije SymOrg. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika. Član je Komisije za terminologiju pri Institutu za standardizaciju Srbije, Evropske terminološke asocijacije (EAFT), Evropske asicijacije za nastavu akademskog pisanja (EATAW), Udruženja anglista Srbije, Društva za primenjenu lingvistiku Srbije i drugih. Pored nastave, bavi se i prevođenjem i lektorisanjem naučnih i stručnih radova. 

Odabrani radovi:

Аnđelković Ј., Filipović, J. (2018). Leadership and Management in Serbian Terminology Work. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, DOI: https://doi.org/10.7595/management.fon.2018.0025 

Аnđelković Ј., Seničić, D., Stanković, R. (2018). Paralelizovani korpus za domen menadžmenta: postupak pripreme i mogućnosti primene. Infoteka – časopis za digitalnu humanistiku. 18/2 http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr/2018/2/infoteka-2018-18-2-1/

Učešće na projektima:
2018. Član tima za izradu prijemnog ispita iz engleskog jezika za prijem kandidata u drugi ciklus nacionalnog programa obuke za prekvalifikacije u IT za junior JAVA programere (Kancelarija za IT I e-upravu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike SrbijeUNDP: Konzorcijum Fakulteta organizacionih nauka i Breza Software Inženjering doo).
2018. i 2019. Koordinator dva ciklusa studentskog projekta prevođenja članaka za otvorenu enciklopediju Vikipedija, u saradnji između Fakulteta organizacionih nauka i organizacije Wikimedia Srbija.

Dr Jelena Anđelković Labrović, docent

Jelena Anđelković Labrović je docent na Fakultetu organizacionih nauka, Katedra za Menadžment ljudskih resursa. Nastavnik je na predmetima: Trening i razvoj, E-obrazovanje, Menadžment judskih resursa i Međunarodni menadžment ljudskih resursa. Autor je ili koautor više naučnih i istraživačkih radova u oblasti ljudskih resursa, a posebno interesovanje iskazuje za elektronsko učenje u funkciji razvoja zaposlenih. Angažovana je kao Link Tutor na međunarodnom master programu MSc in International Business and Management koji se realizuje kao program dualne diplome sa partnerkom intitucijom Middlsex University, Business School. Dodatno, učestovala je u realizaciji više projekata u kompanijama u domenu upravljanja ljudskim resursima kao konsultant ili istraživač.

Odabrani radovi:

Kuzmanović, M., Anđelković Labrović, J. & Nikodijević, A. (2019). Designing e-learning environment based on student preferences: conjoint analysis approach.International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7 (3), 37-47.
Petrović, N., & Anđelković-Labrović, J. (2019). Mogućnosti pristupa zasnovanog na podacima u upravljanju procesom učenja. Andragoške studije, (1), 135-155.
Petrović, N., Anđelković-Labrović, J. & Sela, M. (2018). The use of learners engagement data for reporting: cluster analysis, Proceedings of the XVI International Symposium SymOrg 2018, Zlatibor, ISBN 978-86-7680-361-3.
Kovačević, I. & Anđelković-Labrović, J. (2017). Work motivation among millennial employees with different life goals: Case of Serbian companies”, REBRAE, 11(1), DOI: http://dx.doi.org/10.7213/rebrae.11.001.AO01
Anđelković-Labrović, J., Milosavljević, G. (2016). E-recruitment: the use of contemporary technologies for managing talents, Proceedings of SymORg 2016 „Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship“., Zlatibor, jun 2016, 689-694, ISBN: 978-86-7680-326-2, COBISS.SR-ID 515571354,
Окановић М., Анђелковић Лабровић, Ј., Стефановић, Т.: „Supporting development of technological startups through mentoring“, Proceedings of SymORg 2016 „Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship“., Zlatibor, jun 2016., 1457-1464, ISBN: 978-86-7680-326-2, COBISS.SR-ID 515585178,
Анђелковић Лабровић, Ј., Милосављевић, Г.: „Могућности примене концепта личног окружења за е-учење 2.0“, Андрагошке студије, број 1, 2015

Učešće na projektima:
Istraživanje na temu Prepoznavanje potreba za digitalnim kompetencijama zaposlenih iz perspektive tržišta rada za potrebe Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Selekcija prijavljenih kandidata u okviru projekta prekvalifikacije u IT – “Srbija na dohvat ruke”.
Program pospešivanaja motivacije zaposlenih u FCA Srbija.

Asistent, Nikola Petrović

Nikola Petrović je asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu gde je angažovan na predmetima Trening i razvoj, E-obrazovanje i Dizajniranje treninga. Doktorand je na studijskom programu za kvantitativni menadžment, a masterirao je na programu Business intelligence odbranivši master rad na temu Upravljanja ljudskim resursima putem otkrivanja zakoniosti u podacima. Diplomirao je na studijskom program za Menadžment i organizaciju. Istražuje proces učenja, prevashodno primenom tehnika za otkrivanje zakonitosti u podacima, o čemu je objavio više radova. Ostali istraživački ineresi se tiču angažovanosti u učenju, priemene veštačke inteligencije u upravljanju razvojem kadrova, HR analitike i etičkih aspekata automatizacije HR aktivnosti. U radu sa studentima, između ostalog, koristi pristup analitika u učenju sa ciljem unapređenja procesa učenja i informisanog donošenja odluka.

Učešće na projektima:
Istraživanje na temu Prepoznavanje potreba za digitalnim kompetencijama zaposlenih iz perspektive tržišta rada za potrebe Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Selekcija prijavljenih kandidata u okviru projekta prekvalifikacije u IT – “Srbija na dohvat ruke”.
Program unapređenja motivacije radnika za FCA Srbija.

Asistentkinja, Ivana Kužet

Ivana Milinković je osnovne akademske studije (smer Menadžment i organizacija) i master akademske studije (modul Upravljanje ljudskim resursima) završila na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Uža oblast interesovanja joj je upravljanje ljudskim resursima u organizacijam, odnosno rukovođenje i motivacija zaposlenih. Učestvovala je na više konferencija i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavila je monorafiju na temu rukovođenja i motivacije i nekoliko naučnih radova na naučnim konferencijama i u međunarodnom časopisu.
Ivana Milinković je sada student doktorskih akademskih studija (izborno područje Kvanititativni menadžment) i zaposlena je kao saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka, na Katedri za menadžment ljudskih resursa. Učestvuje u relizaciji predmeta: Psihologija, Vođstvo i motivisanje, Grupna dimanika i interpersonalni odnosi. Pored toga, aktivno učestvuje u projektnim aktivnostima Katedre i Fakulteta.

Učešće na projektima:
1. Istraživanje potreba za digitalnim kompetencijama
2. Selekcija kandidata za program prekvalifikacije (IT Obuke)
3. Program unapređenja motivacije kod zaposlenih

Asistent, Jovana Jović

Jovana Jović zaposlena je kao saradnik u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka od novembra 2018. godine. U julu 2018. diplomirala je na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je osnovne akademske studije upisala 2014. Po završetku osnovnih studija upisuje i master studije na istom fakultetu, smer Jezik, književnost, kulturaAktivno izvodi nastavu engleskog jezika od 2016. godine, predajući različitim nivoima, od početnog do naprednog. Dve godine bavila se pripremom srednjoškolaca za polaganje FCE i CAE ispita. Svoj prvi skroman doprinos naučnoj zajednici daje objavljivanjem rada u zborniku sa Naučnog skupa mladih filologa Srbije Savremena proučavanja jezika i književnosti, na temu „Oblici rodno osetljivih imenica na srpskom i engleskom jeziku na informativnim portalima.“ Trenutno se bavi izradom master rada iz oblasti sintakse.  

Učešće na projektima:

Wikipedia 2019 – projekat prevođenja članaka sa Vikipedije sa engleskog na srpski jezik, u saradnji sa studentima druge godine Fakulteta organizacionih nauka i Wikimedia Srbija tima. 

Kao prevodilac za naučni skup SPIN ’19 „Lin transformacija i digitalizacija privrede Srbije“ u saradnji sa Katedrom za industrijsko i menadžment inženjerstvo.

Asistentkinja, Ivona Živković

Diplomirala je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U oktobru 2018. godine upisuje master studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nakon završetka osnovnih akademskih studija određeno vreme radi u nevladinom sektoru na poziciji projektnog menadžera, gde stiče brojna iskustva o radu na međunarodnim i domaćim projektima. Pored navedenog aktivno je bila angažovana na istraživačkim projektima koji se kreću od oblasti socijalne politike do marketinga. Trenutno je asistentkinja na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Istraživački interesi tiču se oblasti sociologije elektronskih komunikacija, a posebno društvenih posledica upotrebe digitalnih platformi. 

Odabrani radovi:

Živković, I. & Miladinović, S. (2019). Umrežavanje u cilju delovanja. XII Skup privrednika i naučnika SPIN ’19: Lin transformacija i digitalizacija prvrede Srbije, Beograd. Ed. ( Slović, D., Stojanović, D.)
Živković, I. & Petrović, N. (2020). Potencijal društvenih mreža u obrazovanju inženjera. TEHNOLOGIJA, KULTURA, RAZVOJ, 26.