Naziv predmeta: Psihologija

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija;
Informacioni sistemi i tehnologije (alternativni predmet)

Nivo studija

Osnovne akademske studije, prvi semestar

Nastavnici

Prof. dr Ivana Kovačević

Saradnici

Ivana Milinković

Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje pojmovnih, teorijskih i metodoloških znanja u oblasti psihologije i njene primene u okviru organizacionih problema.
Na predmetu Psihologija studenti imaju priliku da se upoznaju sa naučno-stručnim postupcima analize posla, profesionalne orjentacije i selekcije, apsentizma, fluktuacije i traumatizma. Akcenat se stavlja i na ponašanje ljudi u radnoj situaciji pa se obrađuju i ključni organizaciono-psihološki problemi kao što je motivacija, rukovođenje i profesionalni stres.

Ishod učenja

Studenti su osposobljeni da prepoznaju i primene znanja vezana za psihološke probleme u organizacionom kontekstu.

Tematske celine

Psihologija rada 

 • Predmet psihologije rada
 • Psihološke osobenosti procesa rada
 • Ličnost, osobine ličnosti i njihovo merenje
 • Analiza posla
 • Profesionalna orijentacija i selekcija
 • Radna adaptacija
 • Apsentizam i fluktuacija
 • Povrede na radu

Psihologija organizacije

 • Predmet psihologije organizacije
 • Grupe i organizacija
 • Rukovođenje
 • Motivacija
 • Komunikacije
 • Stres u organizaciji

Literatura

Mihailović, D. (2010). Psihologija rada i organizacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
Literatura za esej po dogovoru.

Način polaganja

Predispitne obaveze

Poeni

Zavrsni ispit

Poeni

Prvi kolokvijum

max 35

min 18

Usmeni ispit

prvi + drugi deo gradiva

80

35+45

Drugi kolokvijum

max 45

min 23

Aktivnosti tokom nastave

20

Ukupno

100

Način ocenjivanja

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Nastavnici i saradnici na predmetu

Prof. dr Ivana Kovačević, ivana.kovacevic@fon.bg.ac.rs, kabinet 307

Asistent, Ivana Milinković, ivana.milinkovic@fon.bg.ac.rs, kabinet 306