Naziv predmeta: Menadžment ljudskih resursa

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija;
Informacioni sistemi i tehnologije (alternativni predmet)

Nivo studija

Osnovne akademske studije (3. i 5. semester respektivno po studijskim programima)

Nastavnici

dr Tatjana Ivanovic

Saradnici

Sonja Ivančević

Cilj predmeta

Pružanje potrebnih znanja za: projektovanje organizacije osnovnih procesa koji se tiču menadžmenta ljudskih resursa (utvrđivanje radnih mesta i zahteva rada, planiranje, pribavljanje, razvoj, nagrađivanje …) i obavljanje radnih aktivnosti u okviru tih procesa, pripremanje i donošenje odluka o ljudskim resursima i sprovođenje donetih odluka.

Ishod učenja

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa i osposobljavanje studenata za njihovu praktičnu primenu.

Tematske celine

 • Menadžment ljudskih resursa i kadrovske aktivnosti
 • Odeljenje za ljudske resurse u organizaciji
 • Menadžment ljudskih resursa i ljudsko ponašanje
 • Jednake mogućnosti zapošljavanja
 • Ostvarivanje mogućnosti jednakog zapošljavanja
 • Projektovanje poslova i radnih zadataka
 • Analiza poslova i radnih zadataka
 • Planiranje i regrutovanje ljudskih resursa
 • Selekcija ljudskih resursa
 • Orijentacija i trening
 • Razvoj ljudskih resursa i planiranje karijere
 • Vrednovanje
 • Nadoknada
 • Nagrade
 • Beneficije
 • Zdravlje i sigurnost ljudskih resursa
 • Koordinacija
 • Istraživanje ljudskih resursa i kadrovski informacioni sistem
 • Sindikati i menadžment
 • Međunarodni menaždment ljudskih resursa
 • Elektronski menadžment ljudskih resursa
 • Budućnost menadžmenta ljudskih resursa

Literatura

Orlić, R., & Ivanović, T. (2019). Menadžment ljudskih resursa. Beograd, Srbija: Fakultet organizacionih nauka

Način polaganja

Ispit se može polagati dvojako:

 1. Putem usmenog ispita
 2. Kroz kolokvijume

Nije moguće kombinovati ova dva načina polaganja ispita

Usmeni ispit studenti polažu odgovaranjem na 3 postavljena pitanja iz celokupnog gradiva predviđenog preporučenom literaturom

Polaganje ispita kroz kolokvijume odvija se na sledeći način:

 • Obavezni deo ispita čine:
  Dva kolokvijuma (80% ocene)
  Da bi student položio ispit neophodno je da položi oba kolokvijuma.
  Na kolokvijumima je moguće ostvariti najviše po 40 poena (minimum za prolaz na svakom kolokvijumu je 21 poen).
 • Opcionalni deo ispita čine:
  Grupni rad (10% ocene) – prijava za grupni rad vrši se na početku semestra na časovima vežbi
  Aktivnost na nastavi (10% ocene)
  Ukupan broj poena je 100.
  Minimum za prolaz je 51 poen.

Polaganje ispita putem kolokvijuma

Obavezni delovi ispita

Poeni

Neophodni minimum

Prvi kolokvijum

40

21

Drugi kolokvijum

40

21

Opcionalni delovi ispita

Grupni rad

10

Aktivnost na nastavi

10

Ukupno

100

51

Način ocenjivanja

1. Na usmenom ispitu student dobija ocenu na isključivo na osnovu kvaliteta datih odgovora.
2. Ukoliko polaže ispit putem kolokvijuma, studentu se sabiraju poeni osvojeni na svim delovima ispita: oba kolokvijuma, grupnom radu i aktivnosti na nastavi, i na osnovu ukupnog broja poena izvodi se konačna ocena prema skali prikazanoj u tabeli.

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu

Prof. dr Tatjana Ivanović
Email: ivanovic.tatjana@fon.bg.ac.rs
Termin konsultacija: poenedeljak od 10 do 12h
Kabinet: 307

Saradnik u nastavi, Sonja Ivančević
Email: sonja.ivancevic@fon.bg.ac.rs
Termin konsultacija: ponedeljak od 17 do 20h
Kabinet: 307 

U onlajn režimu nastave konsultacije će se održavati putem platforme MS Teams