Naziv predmeta: Engleski jezik struke 4

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment

Nivo studija

Master akademske studije

Nastavnici

Doc.dr Jelena Anđelković

Saradnici

Marija Meršnik, Jovana Nikolić, Milica Abramović

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za aktivno korišćenje poslovnog engleskog jezika i specifične terminologije na engleskom jeziku koja pripada oblasti ljudskih resursa i menadžmenta ljudskih resursa u realnim poslovnim situacijama i budućoj profesionalnoj karijeri..

Ishod učenja

Studenti će razviti produktivne jezičke veštine, a posebno veštine usmene i pisane komunikacije specifične za oblast ljudskih resursa. Studenti će obogatiti znanje stručne terminologije na engleskom jeziku specifične za ovu oblast, naučiti da diskutuju i prezentuju na različite stručne teme, tumače, porede i sažimaju stručne tekstove, da aktivno slušaju, razumeju, beleže i reprodukuju odslušane autentične stručne audio i video materijale, kao i da pišu kraće izveštaje na engleskom jeziku

Tematske celine

 1. Job description and person specifications
 2. Recruitment sources and advertising
 3. Selection process;
 4. Business letters in HRM;
 5. Employee contracts;
 6. Holidays and time off work;
 7. Disciplinary and grievance procedures;
 8. Health, safety and welfare at work;
 9. Personnel training and development;
 10. Appraisal interviews and reports;
 11. Rewards, benefits and remuneration;
 12. Equal opportunities and diversity;
 13. Industrial relations

Literatura

Osnovna literatura:

 1. Pledger, P. (2007). English for Human Resources. Oxford University Press: Oxford
 2. Wyatt, R. (2005). Check Your English Vocabulary for Human Resources. Bloomsbury: London
 3. Презентације са предавања и вежби

Preporučena literatura:

 1. J. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
 2. Emmerson, Business Vocabulary Builder, Macmillan Education, Oxford 2009.

Način polaganja

Formativno ocenjivanje tokom semestra, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Način ocenjivanja

Ocena znanja izvodi se na osnovu poena osvojenih na domaćim zadacima (do 30), na seminarskom radu (do 35 poena) i pismenom ispitu (do 35 poena).

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu