Naziv predmeta: Engleski jezik struke 3

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija, Informacioni sistemi i tehnologije

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Doc.dr Jelena Anđelković

Saradnici

Marija Meršnik, Jovana Nikolić, Milica Abramović

Cilj predmeta

Ciljevi predmeta su upoznavanje sa osnovama i specifičnostima engleskog jezika za akademske namene i osposobljavanje studenata za njegovo aktivno i efikasno korišćenje u akademskom kontekstu: za čitanje i pisanje različitih vrsta akademskih, naučnih i stručnih tekstova, držanje i razumevanje prezentacija i predavanja, učestvovanje i vođenje diskusija na različite akademske teme, praćenje stručnih predmeta i studiranje na engleskom jeziku.

Ishod učenja

Studenti će naučiti da razumeju i aktivno koriste engleski jezik u akademskom kontekstu, da tumače, porede i sažimaju autentične akademske tekstove, da diskutuju i prezentuju na različite akademske teme, da aktivno slušaju, razumeju, beleže i reprodukuju sadržaj akademskih predavanja i prezentacija, kao i da pišu kraće akademske sastave na engleskom jeziku.

Tematske celine

 1. Academic skills, genres, culture and vocabulary;
 2. Academic reading techniques: skimming and scanning; Academic essay types and structure;
 3. as and collecting information for essays;
 4. Academic reading and writing: Structuring an academic paragraph; Academic listening and note-taking skills;
 5. Academic writing: an essay introduction; Academic reading techniques: intensive and extensive reading;
 6. Academic writing: an essay body; Academic speaking: presentations;
 7. Academic writing: an essay conclusion; Academic speaking: discussions;
 8. Academic writing: using in-text references, paraphrasing and avoiding plagiarism;
 9. Academic reading: predicting the content of a text; Academic reading and writing: impersonal style and hedging;
 10. Academic listening, note and speaking: summarizing an academic lecture; Academic speaking and writing: language for comparing and contrasting;
 11. Academic speaking and writing: language for expressing agreement and disagreement;
 12. Academic reading: understanding implicit meaning from texts; Academic writing: avoiding vague words, clichés, and negatives;
 13. Academic reading: summarizing; Academic writing: revising an essay draft;
 14. Written and oral academic style: differences and similarities; Academic writing: maintaining a formal style.

Literatura

Swales, John M. &  Feak, Christine B. Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition. Essential Tasks and Skills. Michigan ELT, 2012.

Thaine, C. et al, Cambridge Academic English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Autentični akademski tekstovi iz oblasti organizacionih nauka na engleskom jeziku

Način polaganja

Formativno ocenjivanje tokom semestra, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Način ocenjivanja

Ocena znanja izvodi se na osnovu poena osvojenih kroz aktivnost na nastavi (do 10), na seminarskom radu (do 30 poena) i pismenom ispitu (do 60 poena).

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu