Naziv predmeta: Engleski jezik struke 2

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija, Informacioni sistemi i tehnologije

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Doc. dr Jelena Anđelković

Saradnici

Marija Meršnik, Jovana Nikolić, Milica Abramović

Cilj predmeta

Cilj predmeta je unapređenje znanja poslovnog engleskog jezika specifičnog za naučne i stručne oblast menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i unapređenje jezičkih veština usmene i pisane komunikacije, sa posebim akcentom na veštinama vođenja poslovnih razgovora, usmenog prezentovanja i veština pisanja kraćih tekstova na različite poslovne teme specifične za kontekst menadžmenta i informacionih tehnologija. 

Ishod učenja

Kroz ovaj predmet studenti će nadograditi znanja i veštine upotrebe poslovnog engleskog jezika i stručne terminologije u oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija, savladaće tehnike pisanja kraćih izveštaja i drugih vrsta tekstova na različite poslovne teme, unaprediće veštine čitanja i razumevanja pročitanih stručnih tekstova, usavršiće veštine prezentovanja i usmene komunikacije na poslovnom engleskom jeziku,  i steći druga znanja koja su primenljiva u budućoj karijeri i profesiji.

Tematske celine

 1. Company Types and Structures
 2. Perspectives on management
 3. Staff recruitment and selection:
 4. Job Satisfaction:
 5. Banks, numbers and trends:
 6. Corporate Finance
 7. International Marketing
 8. Branding and Advertising
 9. Corporate Communications and Public Relations:
 10. Managing Production
 11. Controlling and Managing Quality
 12. How to manage a project from start to finish

Literatura

 1. Mckeown, A., Wright,  R. Professional English in Use: Management, Cambridge University Press, Cambridge, 2011
 2. Farrall, C., Lindsley, M. Professional English in Use: Marketing, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
 3. MacKenzie, I. (2008). English for the Financial Sector. Cambridge: Cambridge University Press
 4. Ibbotson, M. English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
 5. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
 6. Prezentacije i dodatni materijali sa vežbi

Način polaganja

Ispit se polaže posmeno, počev od jusnkog ispitnog roka. Ispit testira gradivo obrađeno na nastavi u letnjem semestru. Uslov za izlazak na ispit je prethodno položen kolokvijum (osvojen minimum 21 poen).

Kolokvijum testira gradivo obrađeno na časovima vežbi tokom zimskog semestra. Kolokvijum se polaže elektronski, na Moodle platformi kojoj se pristupa preko sajta e-learn.fon.bg.ac.rs. Kolokvijum je moguće polagati u decembru (u drugoj kolokvijumskoj nedelji zimskog semestra). Ukoliko ne polažete ili ne položite kolokvijum u decembru ili niste zadovoljni ostvarenim brojem poena, možete ponovo polagati u aprilu (u prvoj kolokvijumskoj nedelji letnjeg semestra). Položen kolokvijum važi šest ispitnih rokova. Pravo izlaska na kolokvijum imate i u svakom ispitnom roku. Položen kolokvijum može se poništiti samo poništavanjem celog ispita.

Priznavanje kolokvijuma / ispita

Studenti koji su polagali ispit iz Engleskog jezika na drugom fakultetu treba da donesu potvrdu o položenom ispitu u terminu konsultacija.

Studenti koji imaju sertifikat CPE (Certificate of Profiency in English) oslobađaju se polaganja kolokvijuma sa maksimalnim broj poena (40). Kopiju sertifikata i original na uvid potrebno je doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra. 

 

Način ocenjivanja

Ocena se izvodi na osnovnu poena osvojenih kroz aktivnost na nastavi, na kolokvijumu i pismenom ispitu.

Poeni na aktivnost dobijaju se izradom 4 testa (po 2 u svakom semestru) od po 2,5 poena. Testovi se unapred najavljuju, rade se na Moodle platformi (istoj onoj na kojoj se polaže i kolokvijum) i obuhvataju gradivo pređeno na nastavi. 

Aktivnosti na nastavi:

do 10 poena

Kolokvijum:

do 40 poena

Pismeni ispit:

do 50 poena

UKUPNO

DO 100 POENA

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu