Naziv predmeta: Engleski jezik struke 1

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU

Studijski program

Menadžment i organizacija, Informacioni sistemi i tehnologije

Nivo studija

Osnovne akademske studije

Nastavnici

Doc.dr Jelena Anđelković

Saradnici

Marija Meršnik, Jovana Nikolić, Milica Abramović

Cilj predmeta

Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata sa osnovama poslovnog engleskog jezika i stručne terminologije u oblasti menadžmenta i organizacije, savladavanje tehnika pisanja formalnih poslovnih pisama različite tematike na engleskom jeziku, unapređenje veština usmene poslovne komunikacije, veština čitanja i razumevanja pročitanih tekstova koji se bave poslovnim i stručnim temama i utvrđivanje znanja gramatike engleskog jezika potrebne za sve navedene vidove komunikacije.

Ishod učenja

Studenti će savladati osnove stručnog engleskog jezika i stručne terminologije u oblasti menadžmenta i organizacije, obnoviće i unaprediće poznavanje gramatike engleskog jezika. Studenti će razumeti i aktivno koristiti osnovnu stručnu terminologiju za ovu oblast i osposobiti se za osnovne vidove usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku svoje buduće struke. Student će sa razumevanjem čitati jednostavnije stručne tekstove na engleskom jeziku, učestvovaće u stručnim razgovorima koji se tiču poslovanja i naučiće da pišu i odgovaraju na poslovna pisma i imejlove različite tematike.

Tematske celine

1: Globalization

2: The History and the Present of Business

3: Starting up and Growing a Business

4: Organization

5: Management Styles and Qualities

6: A Brief History of PCs

7: The Internet

8: The Use of ICT in Business

9: On the Way to Work

10: Job Hunting

11: On the Job

12: Business Correspondence

13: Meetings and Negotiations 

Literatura

Јакић, Г., Анђелковић, Ј., Новаковић, М.: Organize Your English, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 2016.

Mascull, B.: Business Vocabulary in Use – Intermediate, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2007

Parkinson, D., Noble, J. (eds.): Oxford Business English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2012.

Prezentacije i dodatni materijali sa vežbi.

Način polaganja

Ispit se polaže pismeno. Ispit se može prvi put polagati na kraju letnjeg semestra, u junskom ispitnom roku. Ispit testira gradivo obrađeno na nastavi u letnjem semestru.

Preduslov za izlazak na ispit je položen kolokvijum. Kolokvijum testira gradivo obrađeno na časovima vežbi tokom zimskog semestra i nosi do 40 poena. Kolokvijum je položen ako osvojite najmanje 21 poen. Kolokvijum se polaže elektronski, na Moodle platformi kojoj se pristupa preko sajta e-learn.fon.bg.ac.rs.  Kolokvijum je moguće polagati u decembru (u drugoj kolokvijumskoj nedelji zimskog semestra). Ukoliko ne polažete ili ne položite kolokvijum u decembru ili niste zadovoljni ostvarenim brojem poena, možete ponovo polagati u aprilu (u prvoj kolokvijumskoj nedelji letnjeg semestra). Položen kolokvijum važi šest ispitnih rokova. Pravo izlaska na kolokvijum imate i u svakom ispitnom roku. Položen kolokvijum može se poništiti samo poništavanjem celog ispita.

Priznavanje kolokvijuma/ispita

Studenti koji su polagali ispit iz Engleskog jezika na drugom fakultetu treba da donesu potvrdu o položenom ispitu u terminu konsultacija.

Studenti koji imaju neki od zvaničnih sertifikata koji potvrđuju znanje engleskog jezika od nivoa B2 pa naviše (npr. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL), oslobađaju se polaganja kolokvijuma sa poenima navedenim u nastavku. Kopiju sertifikata i original na uvid potrebno je doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra. Nakon toga više nije moguće osloboditi se polaganja kolokvijuma na ovaj način.

CPE

CAE, grade A

40 poena

CAE, grade B

36 poena

CAE, grade C

FCE, grade A

32 poena

FCE, grade B

28 poena

FCE, grade C

24 poena

 

Način ocenjivanja

Ocena se izvodi na osnovnu poena osvojenih kroz aktivnost na nastavi, na kolokvijumu i pismenom ispitu.

Poeni na aktivnost dobijaju se izradom 4 testa (po 2 u svakom semestru) od po 2,5 poena. Testovi se unapred najavljuju, rade se na Moodle platformi (istoj onoj na kojoj se polaže i kolokvijum) i obuhvataju gradivo pređeno na nastavi. 

Aktivnosti na nastavi:

do 10 poena

Kolokvijum:

do 40 poena

Pismeni ispit:

do 50 poena

UKUPNO

DO 100 POENA

Ocena 5 6 7 8 9 10
Broj poena
(0-50)
(51-60)
(61-70)
(71-80)
(81-90)
(91-100)

Obaveštenja

Materijali:

Nastavnici i saradnici na predmetu